273 GAMING – PHAN CHU TRINH ĐÀ LẠT

Tổng quan 273 GAMING – PHAN CHU TRINH ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 88 Phan Chu Trinh, P.9, TP Đà Lạt

Chủ đầu tư 273 GAMING – PHAN CHU TRINH ĐÀ LẠT

Giá bán dự kiến

Tiềm năng

Rất tốt

Tổng số phòng

Còn lại