273 GAMING – NGUYỄN VĂN TRỖI BẢO LỘC

Tổng quan 273 GAMING – NGUYỄN VĂN TRỖI BẢO LỘC

Địa chỉ: 1C 16 Nguyễn Công Trứ, P. 1, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Chủ đầu tư 273 GAMING – NGUYỄN VĂN TRỖI BẢO LỘC

Giá bán dự kiến

Tiềm năng

Rất tốt

Tổng số phòng

Còn lại